संपर्क

हिळु मनना संपर्क पारमते रासि मिमेट मीवा संदेस माकु लोहा परंतिट. अल्‍हेने बदन्‍ना सवालता जवाबगुडा गावाले मत्‍ते मीवा पोरोल आनि ई-मेल माकु हीम्टु.

Target Image